БЪЛГАРСКА ФОНОЛОГИЯ

Проф. д-р Иван Кочев е роден през 1935 г. в гр. Поморие. Баща му, народен учител от Струга, произхожда от известните възрожденски фамилии на Хаджови и Миладинови. Ив. Кочев завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (1957) и аспирантура в Института за български език при БАН. Там защитава докторска дисертация на тема „Фонологичната система на сливенския о-говор”, а след това се хабилитира с основен труд „Диалектни категории и типове при словообразуването на съществителното име”. От 1975 до 1988 г. е научен ръководител на Секцията за българска диалектология и лингвистична география; от 1978 до 1988 г. е зам.-директор на Института за български език. По линия на интеграцията 10 години чете лекции в СУ, където създава цяла студентска школа от млади специалисти, някои от които стават негови докторанти (20), а по-късно и колеги. От 1990 до 2008 г. е зам.-директор на възстановения Македонски научен институт – София. От 1995 г. до днес е професор в Югозападния университет – Благоевград.
Ръководител и отговорен редактор е на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Встъпителна част” (1988) и на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Част І–ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика.” (2001) – първият и единствен атлас, отразяващ говорите от цялата българска езикова територия. Редактор и съредактор е на 40 издания, измежду които и редица чуждестранни.