КОЙ САБОТИРА РАБОТАТА НА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА КОМИСИЯ?

Сто и четиридесет години след възникването на македонския въпрос той най-накрая намери своето разрешение, но за съжаление без българско участие. Сърбия и Гърция в продължение на повече от век водиха борба за отнемането на един от съставните дялове на Българското Отечество – Македония - от Майката Родина. Най-после техните потомци – днешните гърци и скопските сърбомани успяха да го осъществят с подкрепата на целия ЕС, НАТО и САЩ, докато българската страна продължава да не взима отношение към един от най-важните въпроси от съвременната ни история.

продължава>

 

МАЛКО ПОЗНАТИТЕ СПОМЕНИ НА МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИ ЗА ЖИВОТА МУ СРЕД БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА НАШЕТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Името и дейността на Михаил Чайковски (Садък паша) е известно и достатъчно популярно сред научните среди в България. Неговото име като Садък паша не рядко се среща и в спомените на някои дейци от епохата на Българското възраждане.   Сред популяризаторите на неговата дейност на първо място трябва да посочим Симеон Радев и проф. Никола Милев, а сред по-новата генерация на изследователи на водещо място е проф. Ванда Смоховска-Петрова. Проф. В. Смоховска-Петрова успя да издири и публикува значителна част от неговото архивно наследство, свързано с България и българите, съхранявано в Краков в архива на Адам Чарторизки.

продължава>

 

ВОЙНАТА, КОЯТО ВОДИ Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ С ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ № 2

В продължение на повече от четвърт век д-р Ганчо Ценов води непрекъсната война с проф. Васил Златарски, която започва от 1914 г. когато кандидатурата на д-р Ценов за доцент по история в Софийския университет е отхвърлена, при което проф. Златарски е основния рецензент на неговия представен труд. Тази война продължава и след смъртта на проф. Златарски, когато отново д-р Ценов се кандидатира за неговото овакантено място като ръководител на катедра. Независимо, че проф. Златарски е вече починал битката срещу д-р Ценов е поета от колегите на Златарски и на негово място като ръководител на катедрата е назначен професор Петър Ников, докато битката се пренася на терена на тогавашния съд.

продължава>

 

ВОЙНАТА, КОЯТО ВОДИ Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ С ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА.

Вече посетителите в сайта имаха възможност да се запознаят с едно от писмата на д-р Ганчо Ценов до министъра на просветата Петър Пешев (от 22 март 1914 г.) след като неговата кандидатура за доцент по история в Софийския университет е отхвърлена. Тъй като основният рецензент е професор Васил Златарски, който дава отрицателна рецензия на труда на д-р Г. Ценов „Произходът на българите и начало на българ¬ската държава и българската цръква“ основните стрели на отхвърления кандидат са насочени предимно към рецензента, утвърден български историк и уважаван далеч извън границите на страната.

 

продължава>

 

НЕОФИТ БОЗВЕЛИ - ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ, КОЙТО РАЗКРИВА УБИЙСТВЕНАТА РУСКО-ГРЪЦКА ПОЛИТИКА ЗА БЪЛГАРИТЕ

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

За биографията на архимандрит Неофит Бозвели Хилендарски от голяма значение са публикуваните през 1964 г. от проф. Ванда Смоховска-Петрова и рапорти на Михаил Чайковски до Адам Чарториски в книгата й „Неофит Бозвели и българският църковен въпрос (Нови данни из Архива на А. Чарториски)“.Те също се съхраняват в архива на княз Адам Чарториски в музея „Чарториски“ в Краков. Те заедно с публикуваните от К. Суходолска през 1894 г. спомени на Чайковски дават още по-пълна картина за живота и делото на Неофит Бозвели и неговите съвременници българи, борци за църковна самостоятелност (Вж. К. Суходолска, Българите в неиздадените мемоари на Чайка Чайковски, СБНУ, Х, 1894 г.).

продължава>