НЯКОЛКО ДОКУМЕНТА ЗА ПЪТЯ НА МАКЕДОНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Преди 20 години, през 1997 г. в Москва бе издаден на руски език документалния сборник „Македония. Путь к самостоятельности. Документы“. Нямам намерение да се питам защо именно там излезе тази книга, въпреки че повече от едно столетие е известно, че Русия живо се интересува и намесва при разрешаването на Македонския въпрос, и то винаги в ущърб на българите.

България чрез своя президент д-р Желю Желев и чрез правителството на Филип Димитров беше първата страна, която призна независима Македония. За щастие излизането на Македония от Югославската федерация стана по сравнително мирен и безкръвен начин, въпреки сериозния натиск тя да остане в остатъчна Югославия. В тази посока сериозни усилия полагаше и първият неин президент Кирил Григоров.

И до днес съществуват сериозни противоречия в нашата страна дали беше правилен или грешен този ход на българското правителство и президент. Върху различните становища, на широка документална база се спираше подготвеният от нас, но не отпечатан том с документи за Македонският въпрос в българо-югославските отношения за времето от 1990 до 1993 г., където ясно се вижда и сръбската и гръцката позиция по този акт, включително и настояването на германският министър на външните работи Ханс Дитрих Геншер България да не избързва с признаването.

Сигурен съм, че макар и публикувани в Москва и в Скопие приложените документи около македонската самостоятелност биха представлявали интерес за нашите читатели, тъй като те в България са малко известни, а съдбата на нашите сънародници в тази бивша югославска република живо ни интересува.

Документите са преведени на български език от моята колежка Ива Бурилкова, която е и другия съставител на този все още непубликуван документален сборник.

Цочо В. Билярски

* * *

№ 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СУВЕРЕНИТЕТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
СКОПИЕ, 25 ЯНУАРИ 1991 Г.

 

Глава 1

С настоящата декларация се изявява социалистическият суверенитет на Република Македония в съответствие с конституционните постановления за независимостта и териториалната цялост на македонската държава, както и правото на македонския народ на самоопределение.

Глава 2

Политическата, стопанската и правовата система на Социалистическа Република Македония се основават на Конституцията на СРМ и републиканските закони и съответстват на постановленията на тази Декларация.

Конституцията на СФРЮ, съюзните закони, другите съюзни условия и общите актове ще бъдат прилагани на територията на Социалистическа република Македония, ако те не противоречат на Конституцията на СРМ, републиканските закони и решенията на Събранието, които осигуряват суверенитета на СРМ.

Глава 3

Обявявайки суверенитета та Социалистическа Република Македония, Събрание то на СРМ ще приеме нова Конституция, която наред с всичко останало ще определи общественото устройство и бъдещите символи на държавността на Македония.

Глава 4

Социалистическа Република Македония като независима държава самостоятелно взима решения за бъдещите си отношения с държавите на другите народи на Югославия в съответствие със своите интереси по мирен и демократичен начин.

Глава 5

Настоящата Декларация, Конституцията на СРМ, републиканските закони, другите условия и общите актове са основа за вземането на решения и провеждането на действия както от републиканските органи и организации, така и от съюзните органи и организации на територията на Социалистическа Република Македония.

Глава 6

Събранието на СРМ и съответните органи на Републиката могат до приемането на нова конституция самостоятелно да предприемат мерки за защита на правата и за развитието на тези групи от македонския народ, които живеят в положението на национални малцинства  в съседните държави, македонците в други държави, емигрантите от Македония и гражданите, намиращи се на временна работа зад граница.

Глава 7

Ако въпросите за взаимоотношенията между независимите републики на СФРЮ не се решават по демократичен път и чрез договори и ако това бъде направено по начин, заплашващ суверенитета на Републиката, то Събранието н СРМ ще приеме конституционен закон, уреждащ други въпроси от конституционно-правен характер, на основание на които СРМ като самостоятелна и независима държава ще поеме върху себе си реализирането на суверенните права, осъществявани чрез органите на СФРЮ и ще установи начин на договаряне с другите републики за законното на наследство на СФРЮ и взаимоотношенията в съответствие с нормите на международното обществено право.

Глава 8

Настоящата Декларация влиза в сила от деня на приемането й и ще бъде отпечатана в „Службен/Държавен вестник на Социалистическа Република Македония”.

Службен весник на Социjалистичка Република Македониja. Скопjе, 1 февр. 1991. Бр. 5, с. 45. Публ. в Македония. Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1997, с. 107-108. Превод от руски език.

 

№ 2
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КАТО СУВЕРЕННА И САМОСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА МАКЕДОНИЯ С ПРАВО ДА ВСТЪПИ В БЪДЕЩ СЪЮЗ НА СУВЕРЕННИТЕ ДЪРЖАВИ НА ЮГОСЛАВИЯ
17 СЕПТЕМВРИ 1991 Г.

 

Декларация

Глава 1

Събранието на Република Македония констатира, че гражданите на Република Македония на референдума, състоял се на 8 септември, потвърждавайки държавността и суверенитета на Република Македония, изразиха своята воля и дадоха своя глас за създаване на Република Македония като суверенна и самостоятелна държава Македония с право да встъпи в бъдещ съюз на суверенните държави на Югославия.

По този начин гражданите на Република Македония по демократичен начин записаха нова страница в многовековната македонска история с окончателното придобиване на самостоятелност и суверенитет на Република Македония като държава.

Глава 2

Република Македония като суверенна и самостоятелна държава стои зад последователното уважение на общоприетите принципи в международните отношения, съдържащи се в документите на ООН, Хелзинкския заключителен акт на СБСЕ и в Парижката харта. Своето международно-правното положение Република Македония ще основава на уважението на международните норми, отнасящи се до отношенията между държавите и на пълното уважение на принципите за териториална цялост, суверенитет, ненамесата във вътрешните работи, на укрепване на взаимното уважение и доверие, на развитие на всестранното сътрудничество с всички страни и народи, изхождайки от взаимния интерес.

Глава 3

Опирайки се на тези принципи, Република Македония се обявява за всестранно развитие на добросъседските отношения и сътрудничество с всички европейски и други страни и международни организации. В този смисъл Република Македония е изключително заинтересована от включване в интеграционните процеси в Европа, а също и по-широко участие в двустранните и многостранни форми на сътрудничество в региона, които под влияние на съвременните тенденции все повече ще укрепват в интерес на всички страни и народи, живеещи в този регион.

Глава 4

Република Македония, строго уважавайки неизменението на границите като гаранция за мира и безопасността в региона и света и в този случай потвърждава своята политика на отсъствие и непоказване на териториални претенции по отношение на всички граничещи с нея страни. В същото време Република Македония решително се обявява против каквото и да е било неуважение или заплаха на нейната териториална цялост и суверенитет. Република Македония строго ще се придържа към принципите, предвиждащи решаването на всички проблеми във взаимоотношенията с мирни средства по пътя на преговорите и н основата  на взаимното уважение.

Глава 5

Опирайки се на нормите на конституцията, отнасящи се до грижите за положението и правата на групите македонско население, живеещи като национални малцинства в съседните страни, Република Македония ще продължава да провежда политика, която ще се основава на международните норми и основната цел и същност на която е признаването и уважението на основните човешки права и свободи, а в тази рамка – свободите и правата на македонците, живеещи като национални малцинства в съседните страни. Република Македония разбира този въпрос като въпрос, който може да се реши само с мирни, демократични средства, в духа на европейските цивилизовани стандарти.

Глава 6

Република Македония, съзнаваща своето място в региона и в по-широк мащаб, се развива като съвременна демократична държава, ще положи всички усилия и ще вземе всички мерки за последователното осъществяване на посочените по-горе принципи.

Глава 7

Настоящата декларация ще бъде отпечатана в „Служебен вестник на Република Македония.

Публ. в Службен весник на Социjалистичка Република Македониja, Скопjе, 18 септември 1991 г., бр. 42, с. 685 и в Македония. Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1997, с. 109-110. Превод от руски език.

 

№ 3
ПРЕАМБЮЛ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
СКОПИЕ, 17 НОЕМВРИ 1991 Г.

 

Конституция на Република Македония

На основата на историческото, културното, духовното и държавното наследство на македонския народ и неговата вековна борба за национална и социална свобода за създаване на своя държава и особено на държавно правните традиции на Крушевската република, историческите решения на АСНОМ и конституционно-правовата приемственост на македонската държава като суверенна република в състава на Федеративна Югославия, на свободното изразяване на волята на гражданите на Република Македония на референдума от 8 септември 1991 година и изхождайки от историческия факт на конституирането на Македония като национална държава на македонския народ, в която се осигурява пълно гражданско равноправие и постоянно съжителство на македонския народ с албанците, турците, власите, циганите и другите националности, които живеят в Република Македония, така че

- да се конституира Република Македония като суверенна и независима, гражданска и демократична държава,

- да се установи и утвърди върховенството на правото в качество на системата на власт,

- да се гарантират правата на човека, гражданските свободи и националното равноправие,

- да се осигури мир и съжителството на македонския народ с другите националности, живеещи в Република Македония и

- да се осигури социална справедливост, икономическо благосъстояние и напредък в личния и обществен живот

Събранието на Република Македония приема

Конституция на Република Македония

...

Устав на Република Македониjя, Скопje, НИП „Магазин 21”, 1991, 59 с.; Амандмани І и ІІ на Уставот на Република Македониja. Публ. в Службен вестник на Република Македониjа, Скопjе, 10 jануари 1992, бр. 1, с. 10 и в Македония. Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1997, с. 111. Превод от руски език.

 

№ 4
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ВСИЧКИ СТРАНИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА МАКЕДОНИЯ
2 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.

 

Ваше Превъзходителство,

Представям на Ваше превъзходителство нашия стремеж към признаване на Република Македония като независима държава.

Позволете ми да осветя този въпрос, който изисква вашето незабавно внимание и участие в името на разрешаване на конфликта, който нанесе вреди на нашия регион и заплашва да се разпространи върху нови области на Балканите.

Дезинтеграцията на стопанската и политическа система Югославия създаде вакуум във властта, който беше запълнен с етническа война, съпроводена с криза и сриване на авторитета на държавата и заплаха от пропадане в икономическа пропаст.

Македония, винаги стояща на позициите на мирното самоопределение, избегна участие във войната. Ние смятаме, че прилагането на военно сила в сложното многонационално обединение, чиито проблеми могат да бъдат решени само чрез политически диалог, води до взрив на недоволство и гибел на хора.

Не желаейки да бъдем заложници на ситуация, намираща се извън нашия контрол, основана на принципи, противоположни на тези, към които се придържаме ние, ние взимаме нашата съдба в собствените си ръце, следвайки нашата цел – пълния суверенитет.

Македония заяви своето право на самостоятелност на 25 януари 1991 г., а на референдума от 8 септември населението на страната с пълно болшинство подкрепи независимостта с право на встъпване в съюз със суверенни държави.

Парламентът на република Македония провъзгласи нашия суверенитет на 17 септември, като процесът на националното ни освобождение беше завършен с приемането на новата Конституция, която провъзгласи Македония за независима държава на 17 ноември 1991 година.

Фактически Македония е самостоятелна в смисъл, че тя сама се занимава със своите работи и се грижи за безопасността и благосъстоянието на своя народ. Но самостоятелността на нашата държава не може да бъде осигурена напълно, ако тя не бъде призната от другите държави – в случая от такива, каквито представлявате Вие.

Ние гледаме на държавата Македония като на фактор на стабилност на Балканите и в Европа. Ние сме готови да покажем, че демокрацията е възможна посредством мирното съжителство с представителите на другите националности в Македония.

Ние също сме готови за конструктивно сътрудничество  с нашите съседи и страните от цял свят.

Официалното признаване ще направи възможно македонската държава да поддържа отношения с другите страни на основата на искреност и стабилност. За тези, които не искат мир, тя ще бъде и предупреждение за това, че територията на независимата македонска държава не е лесно да се завладее. Това ще бъде ясен сигнал да се предотвратят опитите за изменение на границите със сила. Печално е, че такова предупреждение е необходимо в региона, в който живеем, но не трябва да си затваряме очите пред този факт.

Затова ние призоваваме официално да се признае Македония и нейното съществуване в качеството й на държава, която се образува от територията и народа в границите, известни до този момент като Република Македония.

Македония изпълнява всички правни условия, необходими за признаването на нейната държавност.

Нейната територия е ясно определена от Гърция на юг, България на изток, Албания на запад и Сърбия на север. Ние също заявихме в Декларацията на парламента, че съществуващите граници на Македония няма да се разширяват и всякакви действия в това отношение ще бъдат пресичани.

Нашето население е стабилно, а етническо мнозинство представляват македонците и говорят на македонски език, един от трите официални езици в Югославия. Другите националности, съставляващи нейното население се ползват с равни права и изцяло участват в политическия живот и икономиката на Македония.

Сегашното правителство на Македония, избрано на демократични многопартийни избори, се явява приемник на всички правителства, осъществявали ефективната власт в Македония, независимо от това, че доскоро Македония, заедно с другите югославски републики, влизаше в състава на федерацията.

Македония е способна да установи отношения с другите държави и вече прави това чрез контакти с много правителства в света, винаги отбелязвайки, че отношенията между държавите трябва да бъдат в духа на приятелството и сътрудничеството.

Затова нашата молба за признаване на Македония като самостоятелна държава има в основата си простата истина, че сме длъжни сами да решаваме своята съдба, както и желанието нашият народ да се присъедини към общността на нациите в конструктивния стремеж към мир, стабилност и разцвет.

Забавянето на признаването на македонската държава за независима някои могат да изтълкуват като покана за намеса в работи чисто македонски, създавайки напрежение и затруднения, от които Македония вече от дълго време се е освободила, но многократно е изпитала в своята история.

Моля Ви, ваше превъзходителство, съобщете ми за всички пречки, стоящи, по Ваше мнение, на пътя за признаването на Македония, тъй като ще ги смятам за прегради по пътя към мира, към който се стремят всички граждани на Македония. Ако няма такива, моля Ви да ми съобщите как Македония може да Ви помогне да направите по-нататъшни стъпки за признаването, към което се стреми, към трайно сътрудничество и безопасност.

От името на Република Македония Ви изпращам искрени приятелски пожелания.

Искрено Ваш,

Киро Глигоров

Президент на Република Македония

Публ. в Македония. Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1997, с. 389-391. Превод от руски език.

 

№ 5
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ КАТО СУВЕРЕННА И НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА
19 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.

 

1. Република Македония като суверенна и независима държава изисква международно признание.

2. Република Македония приема критериите и изпълнява условията, приети от Съвета на министрите на Европейската общност на 17 декември 1991 година в Брюксел.

3. Република Македония приема Проекта за постановление на Конференцията за Югославия в Хага.

Тя поддържа продължаването на Конференцията за Югославия в Хага и ще участва по конструктивен начин, както и досега, в нейната работа с цел постигане на окончателно решение на югославската криза по мирен и демократичен път.

Същевременно Република Македония поддържа усилията в тази посока, полагани от Европейската общност до настоящия момент и изразява своята готовност и занапред активно да участва в тях.

4. Република Македония приветства и изцяло подкрепя усилията на ООН в лицето на Генералния секретар и Съвета за сигурност за мирното уреждане на югославската криза, включително изпращането на умиротворителните сили на ООН.

Събранието на Република Македония призовава президента на републиката и задължава правителството в съответствие с техните конституционни правомощия да предприемат всички мерки, произтичащи от настоящата декларация.

5. Настоящата декларация трябва да бъде публикувана в “Служебен вестник на Република Македония”.

Публ. в Службен весник на Социjaлистичка Република  Македониjа, Скопjе, 24 декември 1991, № 57, с. 901 и в Македония. Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1997, с. 392. Превод от руски език.

 

№ 6
НОТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 
21 ДЕКЕМВРИ 1993 Г.

 

Министерството на външните работи на Република българия изразява своето уважение към Министерството на външните работи на Република Македония и има чест да съобщи, че на 20 декември 1993 г. Министерският съвет на Република България взе решение за установяване на дипломатически отношения на Република  България с Република Македония.

Министерството на външните работи изразява увереност, че установяването на дипломатически отношения между двете държави ще способства за по-нататъшното всестранно развитие на сътрудничеството, укрепването и задълбочаването на добросъседските и приятелски отношения между тях.

Министерството на външните работи на Република България предлага настоящата нота и отговор на нея от Министерството на външните работи на Република Македония, в който се изразява съгласие с подобен акт, да се счита за  Спогодба да установяване на дипломатически отношения между Република България и Република Македония.

Министерството на външните работи на Република България използва случая да изрази на Министерството на външните работи на Република Македония уверенията си в своето дълбоко уважение към него.

Публ. в Македония. Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1997, с. 468. Превод от руски език.