ВАРНЕНСКАТА ПОЛИЦИЯ ПО СЛЕДИТЕ НА ПЕТКО ВОЙВОДА

За тракийския войвода капитан Петко Киряков (6 септември 1844 г., Дуган Хисар – 7 февруари 1900 г., Варна) е писано от историци и писатели. Той е герой и на един от най-успешните телевизионни сериали. Като започнем от Варна и минем през родния му Дуган Хисар паметта на поколенията ще достигнем до далечния Рим, където са издигнати бюстове на този виден български революционер. Името му ще остане в историята като име на борец за свободата не само на своя народ, но и на гръцкия и италианския.

Няма да се спирам на биографията му тъй като тя е толкова позната и популярна и като че ли няма какво да се добави към. Публикувани са и известните документи за него. Още приживе, през 1888 г., известният наш краевед Христо Попконстантинов публикува първата му биография, която е резултат на подробна анкета с войводата. Още тогава, за пръв път, авторът дава гласност и да предоставените му от Петко Войвода документи за революционната му дейност до 1879 г., както и списъците с двете му чети – първата до Освобождението, а втората, действаща в Ахъчелебийско от Освобождението до 1879 г. Тази първа биография на войводата е останала почти неизвестна и не е публикувана повторно след 1888 г., но скоро нашите читатели ще имат възможност да се запознаят и с нея.

Преди време имахте възможност да се запознаете с някои важни документи от дейността на Петко Войвода като един от създателите и ръководителите на Тракийското дружество „Странджа“. Сега ви предлагам едно секретно изложение на варненския окръжен управител Т. Пеев до министъра на вътрешните работи д-р Васил Радославов. Препис от изложението д-р В. Радославов изпраща до министъра на външните работи и изповеданията Димитър Греков, който съвместява този си пост с министър-председателския.

От това изложение става ясно, че българската полиция внимателно следи във Варна действията на видния войвода. Във Варна по това време съществува многобройни тракийска и македонска емиграция. Те са организирани в две патриотични организации – Тракийското дружество „Странджа“ със свои разклонения в Бургас и в Южна България и Македонското братство, състоящо се от две разклонения. Македонското братство е клон от структурата на Македонската организация в България, начело с Върховен комитет. От следващата 1900 г. Върховният комитет под ръководството на Борис Сарафов, по примера на Вътрешната организация ще успее да обедини тракийските и македонските дружества в България в една Македоно-Одринска организация начело с Върховен македоно-одрински комитет, но тогава Петко Войвода ще е вече покойник.

Но от това изложение става ясно, че неговите действия до самата му смърт се следят най-внимателно от българската полиция. Освен за дейността на Петко Войвода като деец на Дружество „Странджа“ в документа се дава важна информация и за Варненското македонско дружество по това време възглавявано от Драгулев. Прави впечатление за точността на събраните от полицията сведения, както за Петко Войвода и за Дружеството „Странджа“, тъй и за неговата програма и за списването на печатния му орган в. „Странджа“, и за начина на събиране на средства за легалната и революционната му дейност.

Този документ със своята автентична информация допълва както биографията на този най-бележит деец на тракийското революционно движение, така и историята на македонските и тракийските дружества в Княжество България до времето преди тяхното обединение.

Оригиналът на документа се съхранява в централния държавен архив в София във фонда на Министерство на външните работи и изповеданията.

Нашите читатели могат да си припомнят повече подробности за дейността на Петко Войвода и за участието му в Дружество „Странджа“ и от материала в сайта „Сите българи заедно“ – „Петко Войвода и Одринското дружество „Странджа“ във Варна (1896-1898)“.

Цочо В. Билярски

* * *

СЕКРЕТНО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН УПРАВИТЕЛ Т. ПЕЕВ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ВАРНА, 5 МАРТ 1899 Г.

 

ВАРНЕНСКО ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТР[АТИВНО]

№ 2324

Март, 5 ден, 1899 год.

г. Варна

 

Препис

СЕКРЕТНО

До г-на министъра на вътрешните работи.

В отговор на шифрованата Ви телеграма под № 947, имам чест да Ви явя, г-не министре, че никакъв македонец Петко не е дохождал във Варна, нито е влизал някой с такова име в споразумение с тукашния Македонски комитет за сформирувание чети, нито пък такива чети са изпращани в последньо време, от 1896 година насам, в Турция.

Във Варна живее един българин революционер на име капитан Петко Кирияков, който нито е член на тукашния Македонски комитет, нито пък има с него някакви сношения. Тоя Кирияков е член на друго едно друже-ство „Странджа“, за което по-долу давам сведение.

Тукашния Македонски комитет, който по организацията и съставът си се ползува от доверие между своите членове и въобще между обществото, е в пълна зависимост от „Върховния македонски комитет в София“ и сам не предприема никакви действия в движенията за освобождение Македония, нито е решил да прави нещо през пролетта или лятото, следо¬вателно и пръсканите за това слухове не са сериозни. Деятелността на тоя комитет се състои само в събиране парични средства, които изпраща на Върховния комитет в София. За извор на паричните му средства служат: а) редовни месечни членски вноски от 50 ст. нагоре; б) доброволни пожертвувания и в) представления и концерти, давани по два-три пъти в годината. Годишната сума на тия ресурси възлиза на 3000 лева. Освен тая сума има сключен Патриотически заем, за която цел са издаде¬ни облигации по 50 лева едната. Във Варна са записани 400 такива облигации за 20 000 лева, половината от които са събрани и изпроводени в София на Върховния комитет, а другата половина следва да се събира. За сключванието на тоя заем Ляпчев е дохождал през октомврия 1897 годи¬на във Варна и е държал два пъти публични сказки. От това време и до сега Ляпчев не е дохождал във Варна.

За да мога да бъда в течението на предприеманите работи и въо¬бще на действията на Македонския комитет във Варна, та по тоя начин да предпазвам или осуетявам случайни неприятности за добрите отношения на правителството с Турция, аз съм взел и потребните мерки както чрез полицейските органи, така и чрез мои лични интимни сношения с някои от по-видните членове на комитетa. Зa същата цел на мнение съм, че би трябвало да се направи нещо и в София пред Върховния македонски комитет, на който председателят сега е адвоката Радев.

Другото дружество „Странджа“, устроено през 1896 г., работи съв¬сем отделно от Македонския комитет с явна цел да подпомага образова¬нието на одринските българе в гражданско и черковно отношение, а тай¬но да подготвя революционни движения за освобождението от турско иго Това дружество си има орган в. „Странджа“, редактиран твърде невещо и безграмотно. Материалните му ресурси са членски вносове, доброволни пожертвувания и даване представления и концерти. Ръководителите на това дружество е председателят му Драгулев, който е редактор на органа му, личност със съмнителна честност и подозирана от обществото и дори от членовете на дружеството „Стран¬джа“ в злоупотребление на събраните суми. По тая причина това дружес¬тво не само, че не разполага с парични средства, но и дължи на разни частни лица и свои членове за суми, които е вземало на заем за поддъ¬ржане вестника си. Взети са мерки за усилвание недоверието към Драгулевa, пpегледвание сметките му и отстраняването му от това дружество, както и за лишаването вестника му от средства за по-нататъшното му издаване.

Окр[ъжен] управител (подп.) Т. Пеев.

Вярно: Началник на административно-полицейското отделение: Г. Ст.

ЦДА, ф. 176 к, оп. 1, а.е. 1234, л. 102-103. Заверен препис. Ръкопис.